ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอุดมลักษณ์ ตินตะชาติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวลดาวัลย์ วนาสินคฤหาสน์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4