ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกฤตลักษณ์ โพธิ์เจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวพัชรา อัมพรสายชล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3