ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอุดมลักษณ์ ตินตะชาติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวลดาวัลย์ วนาสินคฤหาสน์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวพรทิพย์ สัมพันธ์สินชีวา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาววิยดา เรืองกิตติเศรษฐ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2