ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

      เพลง มาร์ชวัดศรีล้อม

               ขับร้อง : ผอ.ธำรงค์  หน่อเรือง นางสาวจิราภรณ์  หอมกลิ่น

*สถานศึกษานามว่าวัดศรีล้อม                เพียบพร้อมด้วยความดีและปัญญา

วัดศรีล้อมยึดสามวิถีเพื่อพัฒนา                         วิถีพุทธ ลูกเสือ ประชาธิปไตย

สามัคคีคือพลังที่ยิ่งใหญ่                        ร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์

การเรียนและการกีฬาเราจะร่วมกัน                   ฝ่าฟันอุปสรรค์มุ่งสู่เส้นชัย

**สีฟ้าสว่างสดใส                               คิดกว้าง มองไกล ไปข้างหน้า

สีขาวบริสุทธิ์ก่อเกิดปัญญา                              พัฒนากายใจให้มีหลัง

วัดศรีล้อมนามนี้ต้องอยู่ในใจ                  วัดศรีล้อมต้องยิ่งใหญ่ในใจทุกคน

ยกย่องเชิดชูทั้งสามสถาบัน                            ร่วมกันสร้างฝันสู่ความสำเร็จ

       ดนตรี    (ซ้ำ***)