ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

          บริหารจัดการศึกษาตามหลักอริยสัจ ๔ ใช้วิถี ๙ ทาง เป็นนวัตกรรมนำวิธีอิทธิบาท ๔ และ PDCA ยกระดับคุณภาพทุกเวลาและทุกสถานที่

เป้าหมาย

          ผู้เรียนทุกคนเป็นคนยุคใหม่ เป็นนักจิตอาสา นักคิดบวก นักทีมงาน นักการฑูตและนักปัญญา ร่วมพัฒนาเป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน