ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ /ปรัชญา
วิสัยทัศน์

          นักเรียนโรงเรียนวัดศรีล้อม มีความรู้คู่คุณธรรม ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และภายในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดศรีล้อมจะเป็น โรงเรียนพระราชทาน

ปรัชญา

 

การศึกษาคือชีวิต

(Education is life)