ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ต้นโพธิ์ หมายถึง คุณภาพด้านกายภาพอันทรงพลังซึ่งเป็นที่นั่งตรัสรู้

                      ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า


ต้นไผ่ หมายถึง ต้นกุศโลบายธรรมนำจิตใจใฝ่เรียนรู้ตลอดกาล


ธรรมชาติ หมายถึง ครูผู้มีอัจฉริยภาพอันยิ่งใหญ่ในสากลโลกหรือคำ

                         สั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า