ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนวัดศรีล้อม

โรงเรียนวัดศรีล้อม    ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ 2493   

 สถานที่ตั้งของโรงเรียน ตั้งอยู่หมู่ที่4(บ้านป่าแงะ)ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่

โดยมีพระครูอธิการอิ่นคำ ขัติยวณฺโณ เจ้าอาวาสวัดศรีล้อม และนายสม ดอกอุทา

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 เป็นผู้ก่อตั้ง

พ.ศ. 2495  ได้มีการประชุมคณะกรรมการศึกษา ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีพระครูอธิการอิ่นคำ ขัติยวโณ 

เจ้าอาวาสวัดศรีล้อมเป็นประธานมีมติให้ก่อสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้นในที่ดินของวัด และซื้อที่ของเอกชนที่ติดกับที่ดินของวัดอีกแปลงหนึ่ง (1ไร่2งาน20 ตารางวา)เป็นจำนวนเงิน 35,000 บาท

พ.ศ.2514 ได้มีการจัดซื้อที่ดินจำนวน 2 ไร่ 80 ตารางวา ในราคา 50,000 บาท และได้มีการจัดตั้ง

ประปาขึ้นภายในโรงเรียน โดยราษฎรได้บริจาคเงินเพื่อดำเนินการ จำนวน 2,311 บาท

พ.ศ. 2518 ได้ก่อสร้างรั้วหน้าโรงเรียน ความยาวประมาณ 120 เมตร เป็นจำนวนเงิน28,000 บาท

  และได้รับเงินงบประมาณให้สร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1 ก. จำนวน 4 ห้องเรียน กว้าง 8.50 เมตร

 ยาว 36 เมตร ใช้เงินงบประมาณ 210,000 บาท  และต่อมาได้งบประมาณต่อเติมอาคารเรียนอีก 2

 ห้อง ใช้เงินงบประมาณ 120,000 บาท

พ.ศ. 2526 ได้รับเงินงบประมาณจำนวน 160,000 บาท ให้ดำเนินการสร้างอาคารอเนกประสงค์ 

แบบ สปช.201/2526

พ.ศ. 2529 ได้รับเงินงบประมาณจำนวน 495,000 บาท  สร้างอาคารแบบสปช.103/2526 

จำนวน 1หลัง

พ.ศ. 2545 ได้ก่อสร้างอาคารขึ้นอีกหนึ่งหลัง  คือ  อาคารสำนักงานในปัจจุบันโดยได้รับการ

สนับสนุน

เงินจากชุมชน  จำนวน 258,000 บาท

ปัจจุบันโรงเรียนได้เปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่

มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 65 คน