ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
04 ม.ค. 59 สอบระหว่างภาค ภาคเรียนที่ 2/2558
โรงเรียนวัดศรีล้อมสอบระหว่างภาค ภาคเรียนที่ 2/2558 ระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2559
21 ธ.ค. 58 ถึง 23 ธ.ค. 58 เข้าค่ายลูกเสือ
กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร มีกำหนดการเข้าค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือม่อนป้านเขากวาง  อ.แม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่
ค่ายลูกเสือม่อนป้านเขากวาง อ.แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายระบบกิจกรรมนักเรียน
15 ธ.ค. 58 นักเรียนและคณะครูไปชมการแสดงละคร ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์
นักเรียนและคณะครูไปชมการแสดงละคร ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ ช่วงเช้า
ชุดพละโรงเรียน ฝ่ายระบบกิจกรรมนักเรียน
14 ธ.ค. 58 ไปทัศนศึกษา ห้วยฮ่องไคร้
คณะครู นักเรียน ไปทัศนศึกษา ที่ 
ศูนย์พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ชุดช็อปโรงเรียน ระบบกิจกรรมนักเรียน
05 พ.ย. 58 โรงเรียนวัดศรีล้อมเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน รอบระดับจังหวัด
โรงเรียนวัดศรีล้อมเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน รอบระดับจังหวัด ในวันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน 2558 
โรงเรียนวัดศรีล้อม อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนวัดศรีล้อม
02 พ.ย. 58 วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2558
โรงเรียนวัดศรีล้อม กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
ในวันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
โรงเรียนวัดศรีล้อม อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายระบบกิจกรรมนักเรียน
01 พ.ย. 58 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2558
โรงเรียนวัดศรีล้อมขอแจ้งประชุมผู้ปกครองนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2558 ในวันอาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.00 น. ณ ห้องสุขทุกวัน
โรงเรียนวัดศรีล้อม โรงเรียนวัดศรีล้อม