ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช.201
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : 160,000
เพิ่มเติม..